Tuesday, September 28th, 2021

vHIT


VOR Vestibulo Okularni Refleks
Ovo je refleks koji nam omogućava da pri svakodnevnim kretnjama imamo stabilnu sliku vidnog polja. Od vestibularnog čula koji je senzitivan detektor i najmanjih naših pokreta idu nervni putevi ka okulomotorima – mišićima koji pokreću očne jabučice. Ovi nervni putevi omogućavaju da i prilikom kretanja, predmet od interesa ostaje fokusiran u našem pogledu.
Usled oštećenja opisanog VORa (Vestibulo-okularnog refleksa) prilikom pokreta dolazi do kašnjenja slike od interesa u vidnom polju što se manifestuje osećajem vrtoglavice, zamućenog vida prilikom kretnje ili naglog okreta.

Head-Impulse test
Ovaj test ima za cilj da ispita VOR. Jednostavan je i lak za izvodjenje. Ispitivač traži od pacijenta da fiksira pogled na njegovom nosu ili čelu, a potom naglo pomeri glavu pacijenta u stranu. Ukoliko pacijent uspe da zadrži pogled na zadatoj meti, možemo reći da je sa ispitanje strane VOR prisutan. Medjutim ukoliko pri naglom okretu glave pacijent ne uspe da zadrži pogled na zadatoj meti, veći pogled ode u stranu naglog okreta glave, konstatujemo oštećenje VORa.

video Head-Impulse test
Ovo je head-impulse test koji se izvodi tako da pacijent nosi lake naočare sa instaliranom specijalnom video-kamerom koja snima pacijentovo oko. Pacijent ima zadatak da fiksira pogleda na jednoj tački na zidu. Ispitivač naglo okrene glavu pacijenta. Specijalna video kamera snima da li pacijentovo oko i pored naglog pokreta glave uspeva da zadrži pogled na zadatoj meti ili je pogled skrenuo u stranu okreta glave.
Prednost vido beleženja tokom izvodjenja ovog test je dvojaka. Prvo, omogućava objektivno beleženje i dokumentovanje testa, a ne samo subjektivnu procenu doktora koji pregleda. I drugo, mnogo važnije je to što kod kompenzovanih oštećenja, pri naglom okretu glave, javlja se jedan brz skokovit pokret oka koji kompenzuje nedostatak vestibulo-okularnog refleksa i omogućava da oko zadrži pogleda na zadatoj meti. Ovo se naziva korektivna sakada. Korektivna sakada može biti vidljiva, tj. javlja se u trenutku nakon naglog okreta glave i doktor koji pregleda jasno vidi ovaj korektivni pokret oka. Medjutim korektivna sakada može biti i nevidljiva, a to je kod bolje kompenzovanih pacijenata kada se brz pokret oka javlja još u toku samog (brzog) okreta glave. Ova korektivna sakada se zove nevidljiva jer je toliko brza da je ljudsko oko ne može detektovati. Ovo znači da će video Head-Impulse test moći da detektuje deficitaran VOR i kod pacijenata kod kojih je došlo do kompenzacije i kod kojih klasičnih ambulatnim izvodjenjem head-impulse testa nije moguće detektovati nedostatak VORa.
Pogledajte video snimak o tome: